Shabbat times in Paris

Upcoming Shabbat Times (Parsha Ki Tisa 02/03/2024)
Shabbat begins: 18:17
Shabbat ends: 19:23